اسباب بازی باکوگان شان Battle Planet

اسباب بازی کارتون باکوگان شان Battle Planet همراه کارت مغناطیسی با ارتفاع 20 سانتی متر