اسباب بازی باکوگان شان Shun

اسباب بازی کارتون باکوگان شان Shun همراه کارت مغناطیسی با ارتفاع 20 سانتی متر