اسباب بازی باکوگان هارپوس Harpus

اسباب بازی هارپوس Harpus کارتون باکوگان همراه کارت مغناطیسی با ارتفاع 20 سانتی متر