اکشن فیگور و اسباب بازی تبدیل شوندگان اپتیموس پرایم

اسباب بازی تبدیل شوندگان اپتیموس پرایم از مجموعه سینمایی ترانسفورمرز با ارتفاع 20 سانتی متر