اسباب بازی ربات مبدل بامبلبی تبدیل شوندگان

اسباب بازی ربات مبدل بامبلبی از ربات به ماشین و بالعکس با قابلیت رباتیک، حرکت، پخش نور و صوت