اسباب بازی قهرمانان سوپرمن با ارتفاع ۳۰ سانتی متر

اسباب بازی بازی سوپرمن از گروه قهرمانان با قابلیت پخش نور و حرکت مفاصل با ارتفاع 30 سانتی متر