اسباب بازی لگو هلوکیتی – سری ب

اسباب بازی مینی فیگور لگو هلوکیتی در سه تیپ مختلف با پس زمنیه نارنجی، قرمز و صورتی