اسباب بازی پروازی باب اسفنجی

اسباب بازی پروازی باب اسفنجی به ارتفاع 14 سانتی متر و بدون نیاز به باتری