اسباب بازی کامیون مایلر

اسباب بازی کامیون مایلر با 40 سانتی متر طول و 6 برچسب نوشته پشت کامیون