اکشن فیگور هارلی کوئین سری بتمن هاش

اکشن فیگور هارلی کوئین با ارتفاع 16 سانتی متر از فیلم انیمیشن بتمن هاش