مجموعه فیگورهای سونیک، امی و دکتر اگمن

مجموعه 3 فیگور سونیک، امی و دکتر اگمن با ارتفاع 10 و 11 سانتی متر