مجموعه عروسک های السا و آنا ۲۲ سانتی

مجموعه دو عددی عروسک های السا و آنا با ارتفاع 23 سانتی متر