عروسک السا ۲۲ سانتی

عروسک السا از انیمیشن فروزن و یکی از شخصیت های پرنسس های دیزنی