عروسک دختر کفشدوزکی با ارتفاع ۳۰ سانتی متر

عروسک دختر کفشدوزکی با ارتفاع 30 سانتی متر و قابلیت حرکت مفاصل