عروسک زنبور ملکه (کوئین بی) از کارتون لیدی باگ

عروسک زنبور ملکه (کوئین بی) با ارتفاع 30 سانتی متر و قابلیت حرکت مفاصل