عروسک های کت بوی (پسر گربه ای) از انیمیشن گروه شب نقاب

مجموعه عروسک های پسر گربه ای گروه شب نقاب ارتفاع 20 و 15 سانتی متر