عروسک های گکو از انیمیشن گروه شب نقاب

مجموعه عروسک های گکو پسر گربه ای سبز گروه شب نقاب با ارتفاع 20 و 15 سانتی متر