فانکوپاپ ثور

اکشن فیگور فانکوپاپ ثور با ارتفاع 10 سانتی متر و با قابلیت ایستادن و چرخش گردن و کتف