فانکوپاپ مرد عنکبوتی سری بازگشت به خانه

فیگور فانکوپاپ مرد عنکبوتی سری بازگشت به خانه با ارتفاع 10 سانتی متر و با قابلیت ایستادن و چرخش گردن