فانکوپاپ مرد عنکبوتی

اکشن فیگور فانکوپاپ مرد عنکبوتی 10 سانتی متری با قابلیت ایستادن و چرخش گردن