فانکوپاپ مرد مورچه ای ( انت من )

اکشن فیگور فانکوپاپ مرد مورچه ای ( انت من ) 10 سانتی متری با قابلیت ایستادن و چرخش گردن