فانکوپاپ کاپیتان آمریکا

اکشن فیگور فانکوپاپ کاپیتان آمریکا 10 سانتی متری با قابلیت ایستادن و چرخش گردن