فیگور آریل عروس از کارتون پری دریایی با طراحی کیوپاسکت

فیگور کیوپاسکت آریل در لباس عروس از کارتون پری دریایی با قد 15 سانتی متر