فیگور باز لایتر از کارتون داستان اسباب بازی ها

فیگور بازلایتر از کارتون داستان اسباب بازی ها با ارتفاع 13 سانتی متر