فیگور سونیک متال و کانکلز

مجموعه 2 فیگور سونیک متال و کانکلز با ارتفاع 12 سانتی متر