فیگور سونیک نقره ای و نک ویسل

مجموعه 2 فیگور سونیک گرگ و سونیک برفی به ارتفاع 12 سانتی متر