فیگور سیندرلا با لباس عروس سفید و طراحی کیوپاسکت

فیگور کیوپاسکت سیندرلا در لباس عروس با قد 15 سانتی متر