فیگور ۵ شخصیت اصلی کارتون فروزن به همراه السا و جک

مجموعه 5 شخصیت اصلی کارتون فروزن با ارتفاع 9 تا 14 سانتی متر