فیگور مانسترهای – ابی بامینیبل Abbey Bominable

فیگور مانستر های شخصیت ابی بامینیبل Abbey Bominable با ارتفاع 11 سانتی متر