فیگور مانسترهای شخصیت راشل گویل Rochelle Goyle

فیگور مانستر های شخصیت راشل گویل Rochelle Goyle با ارتفاع 11 سانتی متر