فیگور مانسترهای شخصیت وینایل ونوس Vinyl Venus

فیگور مانستر های شخصیت وینایل ونوس Vinyl Venus با ارتفاع 10 سانتی متر