فیگور مانسترهای شخصیت کلائودین وولف Clawdeen Wolf

فیگور مانستر های شخصیت کلائودین وولف Clawdeen Wolf با ارتفاع 12 سانتی متر