فیگور کیوپاسکت آریل از کارتون پری دریایی در دو مدل پری و انسان

فیگور پری دریایی (آریل) در دو مدل انسان و پری با طراحی منحصربه فرد کیوپاسکت