فیگور کیوپاسکت آنا از انیمیشن فروزن

فیگور کیوپاسکت آنا از انیمیشن فروزن با ارتفاع 15 سانتی متر