فیگور کیوپاسکت السا ۱۵سانتی

فیگور کیوپاسکت السا از کارتون فروزن با قد 15 سانتی متر