فیگور کیوپاسکت السا و آنا از انیمیشن فروزن

فیگور کیوپاسکت السا و آنا از انیمیشن فروزن با قد 15 سانتی متر