فیگور کیوپاسکت جاسمین از انیمیشن علاءالدین

فیگور کیوپاسکت جاسمین از انیمیشن علاءالدین با ارتفاع 15 سانتی متر