فیگور کیوپاسکت زیبای خفته

فیگور کیوپاسکت زیبای خفته با ارتفاع 15 سانتی متر