فیگور سفید برفی با طراحی کیوپاسکت

عروسک دکوری و فیگور سفید برفی با طراحی متفاوت کیوپاسکت و قد 15 سانتی متر