فیگور کیوپاسکت هارلی کویین

اکشن فیگور هارلی کوئین دوست دختر جوکر با طرح کیوپاسکت و ارتفاع 15 سانتی متر