فیگور کیوپاسکت پرنسس آرورا از انیمیشن زیبای خفته

فیگور کیوپاسکت پرنسس آرورا از کارتون زیبای خفته با ارتفاع 15 سانتی متر