مجموعه ۶ فیگور داستان اسباب بازی ها – سری دوم

مجموعه 6 فیگور داستان اسباب بازی ها با ارتفاع 10 سانتی متر